Franciscaan Frans v.d. Poel overleden in Brazilië

De in Zoeterwoude geboren missionaris Frans van der Poel (Minderbroeder, Franciscaan) is op zaterdag 14 januari jl. overleden in Belo Horizonte (Brazilië). Hij is op eigen verzoek begraven in zijn geliefde Aracuai.

De werkzaamheden van Frans van der Poel zijn decennia lang ondersteund geweest door de Zoeterwoudse Missieveiling tegenwoordig Veiling met een Missie. Zijn familie heeft laten weten dat Frans herdacht zal worden tijdens een afscheidsviering, die op zaterdag 28 januari 2023 wordt gehouden in de Goede Herderkerk (Meerburgkerk), Hoge Rijndijk 18 in Zoeterwoude (aanvang 11.00 uur).

Van der Poel  Frans ging in 1968 als zendeling aan de slag in Brazilië. Frans, daar genoemd: ‘Frei Chico’, had de zorg voor Itinga, een parochie zo groot als Drente. Zeventig procent van de bevolking woonde toen in het binnenland, buiten de steden. Nu is het net andersom.

,,Waarde geven aan mensen, daar gaat het om”, liet hij optekenen tijdens een interview in 2014. Frans heeft zich verdiept zich in de gemengde cultuur van de diverse bevolkingsgroepen, hun muziek, hun rituelen, tradities, kortom in hun volkscultuur. Hij heeft er oneindig veel energie en werkdagen in gestopt en de kroon op al dat werk “Het woordenboek” zou in 2013 werkelijkheid worden.


Witte bonnen behouden hun waarde

Koper moet zelf achter waardebon aan

De afgelopen jaren zijn naast artikelen volop (witte) waardebonnen geveild, die goed zijn voor allerlei producten, diensten en (groeps)activiteiten. Een deel ervan is opgenomen en benut door de kopers, maar een aantal ook niet. Er staan derhalve nog bonnen ‘in de wacht’ en in bijna alle gevallen is de belangrijkste oorzaak hiervan de corona-pandemie.
Maar dit betekent niet dat de witte bonnen hun waarde hebben verloren. Integendeel, alle bonnen behouden hun waarde, ook al zijn ze een of twee jaar oud. Niet weggooien dus. Op elke waardebon staat wie of welk bedrijf het product of activiteit heeft aangeboden met daarbij een telefoonnummer. Vervolgens wordt aangegeven dat de bon geldig is gedurende één jaar na de veiling.

Coronapandemie
De verloopdatum is dus een jaar na de veiling, maar hierbij hoort de kanttekening, dat deze datum door de coronapandemie wordt ‘opgerekt’. Zeker zo belangrijk is wat daaronder staat op alle waardebonnen: de koper moet zélf contact opnemen met de aanbieder!
Dus ook als een niet-opgenomen waardebon is verlopen, kan deze alsnog worden gebruikt. De koper moet er dus zelf achteraan om de kavel in kwestie te ‘verzilveren’. In de meeste gevallen lukt dat ook, zo wijst de praktijk uit. Echter, het valt niet uit te sluiten dat iemand vastloopt bij zijn zoektocht om de aanbieder te achterhalen.

Hulp
Het kan bijvoorbeeld zijn dat een aanbieder niet meer bij een bedrijf werkt, of dat een bedrijf intussen zelf is verhuist. Dat betekent echter niet dat de kavelbon waardeloos is geworden. De werkgroep, die de Veiling met een Missie organiseert, wil in bijzondere gevallen te hulp schieten om de waardebon alsnog te kunnen opnemen.

In het geval een zoektocht vastloopt, wordt verzocht om een e-mail te sturen naar de Veiling met een Missie ( info@veilingmeteenmissie-zoeterwoude.nl ). Desgewenst kan ook worden gebeld met Adri Straathof (06-1324 0152) of Jack Luiten (06 8257 5034), zodat in gezamenlijk overleg een oplossing kan worden gevonden.


Zoeterwoudse veiling weer goed voor 25 mille

De 47e Veiling met een Missie in Zoeterwoude heeft een totaalbedrag opgeleverd van 24.893,-, iets meer dan vorig jaar. Vanwege de coronabeperkingen werd  voor de tweede achtereenvolgende keer online geveild. Gedurende drie dagen werden in totaal 1894 keer een bod uitgebracht.

De veiling verliep overigens niet probleemloos vanwege een haperend elektronisch systeem. Nogal wat bieders kregen foutmeldingen of moesten vergeefs wachten op een emailbericht om hun bod te bevestigen. De organiserende werkgroep heeft alles in het werk gesteld om die problemen snel te verhelpen en in de meeste gevallen lukte dat ook.

Op de afsluitende zaterdag werd volop geboden op de bijna 300 kavels, die ter veiling waren aangeboden. Die kwamen vooral uit Zoeterwoude, maar ook uit omliggende plaatsen. ,,Een veiling kun je alleen houden als er voldoende aantrekkelijke kavels zijn. We zijn dan ook erg dankbaar, dat er weer ruim is geschonken”,  zegt voorzitter Peter Kortekaas van de veiling.

Uitschieters waren er weer genoeg op de veiling. Het Shanty koor was goed voor 500 euro, Art kolibri voor 475 en een dagje slootwerk ging weg voor 575. De M&O-diners blijven erg in trek en dit geldt ook voor beide rondvaarten (360 en 310). Voor een rollade, koek en jenever werd 250 betaald en iemand betaalde 60 euro om de geboorte van een kalf mee te maken.

,,Een veiling via het scherm is toch heel anders, dan een live-veiling”, stelt Kortekaas, die in Zweden vertoeft en van daaruit zelf kon meebieden. ,,We hopen In 2022 weer een veiling te houden in het Muziekcentrum, want publiek in een wat rumoerige zaal en enig spektakel op het podium is de ideale combinatie. We zijn niettemin erg blij met het resultaat, te meer daar het aantal groepsactiviteiten nu een stuk lager was (corona).  Toch kan nu  de hulp aan 15 projecten in 12 verschillende landen worden voortgezet als voorheen.”

Er komen regelmatig ook giften binnen bij de veiling. Wie nog een bedrag wil overmaken: het rek.nr. is NL59 RABO 037524100 t.n.v. de werkgroep Missie en Ontwikkeling in Zoeterwoude.


Zoektocht naar aantrekkelijke kavels is ingezet

Zoeterwoude kiest voor online veiling

De jaarlijkse Veiling met een Missie in Zoeterwoude gaat dit jaar wel door, maar in een andere vorm. Vanwege de risico’s met het coronavirus is gekozen voor een veiling online. Op zaterdag 24 oktober a.s. zullen belangstellenden derhalve op kavels kunnen bieden via hun PC, tablet of mobiel.

De werkgroep is bezig met de voorbereiding en denkt dat liefhebbers op een eenvoudige manier kunnen meedoen. “Na wikken en wegen van andere mogelijkheden voor veiling, zoals buiten of een grotere ruimte, kwamen we uit op een online-veiling. We hebben er vertrouwen in dat dit gaat lukken, al gaat natuurlijk niks boven een gezellige, ouderwetse veilingavond. Maar we gaan van de nood en deugd maken”, zegt voorzitter Peter Kortekaas van de veiling.

Belangrijkste is nu dat de veiling straks kan beschikken over aantrekkelijke kavels. Daarom heeft de organiserende werkgroep zoveel mogelijk ondernemers, organisaties, verenigingen particulieren per brief benaderd met als doel om voldoende kavels ter beschikking te krijgen. Immers, zonder kavels geen veiling. Ook is het mogelijk een gift over te maken.

Kortekaas: “Details over hoe je kunt bieden, volgen later. Nu gaat het om voldoende kavels van voldoende kwaliteit. We willen tóch een veiling houden omdat er vanuit de lopende zestien projecten, mede als gevolg van de coronacrisis, een extra beroep op ons wordt gedaan. In één geval is zelfs overgestapt naar voedselhulp, omdat er voor mensen te weinig voeding beschikbaar was.”

Voor nadere informatie over de komende veiling kan contact worden opgenomen met Jack Luiten (06 8257 5034) of Adri Straathof (061324 0152) of via de site van de veiling (info@veilingmeteenmissie-zoeterwoude.nl).


Veiling met een Missie, Peter Kortekaas neemt stokje over van Adri Straathof

De Veiling met een Missie in Zoeterwoude (voorheen Missieveiling) heeft een nieuwe voorzitter. Peter Kortekaas heeft onlangs het stokje overgenomen van Adri Straathof. Arie Rozenboom is secretaris geworden van de werkgroep, die jaarlijks de veiling organiseert.

De wisseling van functies binnen de werkgroep Missie en Ontwikkeling is doorgevoerd, nadat Straathof media 2019 had aangegeven, dat hij een stapje terug wilde doen. Hij heeft jarenlang een dubbelfunctie vervuld: hij is vanaf 1978 secretaris geweest van de werkgroep, terwijl hij daarnaast in de praktijk ook vele jaren de functie van voorzitter op zich nam.|

In de loop der jaren kwam de werkgroep zonder voorzitter te zitten. Secretaris Straathof liet toen weten, dat hij die functie niet wilde overnemen. Wel toonde hij zich bereid om voortaan de vergaderingen te leiden. Zo groeide hij in een dubbelfunctie uit tot ‘het gezicht’ van de veiling.

Onlangs werd Straathof in de bloemetjes gezet door de werkgroep. Want als geen ander heeft hij zich ingezet en zeer verdienstelijk gemaakt voor dit jaarlijkse evenement. De bloemen waren niet vanwege zijn afscheid, want de scheidende voorzitter blijft wel lid van de werkgroep, die nu tien leden telt.


Zoeterwoudse veilingopbrengst verdeeld over zestien projecten

Opbrengst naar 16 projecten in 11 verschillende landen

De vollediger opbrengst van de 45e Zoeterwoudse Veiling met een Missie is terechtgekomen bij zestien projecten in elf verschillende landen. De organiserende werkgroep heeft onlangs een verdeling gemaakt, waarbij het meeste geld is gegaan naar vijf Afrikaanse en vier Midden- en Zuid-Amerikaanse landen. Inwoners van Zoeterwoude of hun familie zijn direct bij alle projecten betrokken. In 2019 zijn voorts meerdere incidentele, meestal eenjarige, aanvragen gehonoreerd.

De meeste lopende projecten zitten in de sfeer van opvang, gezondheidszorg, onderwijs en verzorging van mensen. Naast medische zorg is het doel om mensen, die in de knel zitten, betere toekomstkansen te geven. In de praktijk gaat het soms ook om ondersteuning van kleinschalige, economische initiatieven.

Giften

De veiling van 26 oktober 2019 bracht bijna 44.000 euro op. De som van de overgemaakte bedragen viel hoger uit door giften, die hele jaar door bij de Veiling met een Missie binnenkomen. In het jaar 2019 zaten daar bedragen tussen van 1.000 euro en hoger. De veiling doet een oproep voor nieuwe projecten, die passen in de doelstelling van de jaarlijkse veiling (zie website). Het doel is langjarige projecten, maar ook incidentele initiatieven zijn kansrijk.

In de loop van 2020 wacht een reeks van publieksactiviteiten, die via de veiling zijn ‘geboren’ en waar vele tientallen bezoekers van de veiling op hebben ingeschreven. Het M&O-diner is al gepasseerd, de dagtocht (voorheen Missiebus), het hardlopers-uitje van ‘De Weipoort’, de 7 Ambachten van Zoeterwoude, de Heineken boottocht en vele andere volgen nog.

Wie de Veiling met een Missie (met ANBI-status) wil ondersteunen, kan een gift overmaken.
Het banknummer is NL59 RABO 0375 3241 00 t.n.v. werkgroep Missie en Ontwikkeling, Zoeterwoude.
Zie ook: www.veilingmeteenmissie-zoeterwoude.nl